آبان ۲۳, ۱۳۹۵
حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش اول)

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش اول) به گفته وکیل دعاوی حقوقی : به‌ طور کلی، عمر مطالعات‌ تطبیقی در حوزه نظامهای جزایی، […]