آبان ۲۶, ۱۳۹۵
حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش سوم)

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش سوم) در مقاله قبل  حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی را مورد بررسی قرار دادیم. موسسه مشاوره حقوقی […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۵
حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش دوم)

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش دوم) حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی چیست: اما با وجود این‌، هنوز در حوزه‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور […]