آبان ۲۵, ۱۳۹۵
حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش سوم)

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش سوم) موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان در مورد منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا توضیح می دهد : […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۵
حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش دوم)

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش دوم) اما با وجود این‌، هنوز در حوزه‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌. همچنین‌، اصل‌ یکم‌ […]