اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

دیه و مسائل آن

دیه و مسائل آن هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم نام دارد. که با […]