اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

نکاتی از قانون تملک آپارتمان

نکاتی از قانون تملک آپارتمان هر ساختمان از دو بخش قسمت های اختصاصی و مشترک تشکیل شده است. اختصاصی :آن قسمت از بنا که در تصرف […]