اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

نقل وانتقال علامت تجاری

نقل وانتقال علامت تجاری   نقل و انتقال علامت تجاری ممکن است قهری و یا اختیاری باشد . با این توضیح که با فوت مالک حقیقی […]