اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

وصیت

وصیت   تعریف: وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال […]