اثبات جعل سند

اثبات جعل سند

در حال حاضر یکی از دعاوی کیفری مطرح در مراجع قضایی

دعاوی مرتبط با جعل سند و همین طور ادعای جعلیت سند می باشد.

 

در زبان عامیانه جعل به معنی این می باشد که فردی نوشته و یا امضایی را به وجود آورده و یا آن را تغییر بدهد.

به نوعی که نوشته  ویا امضای جدید خلاف واقعیت باشد.

یعنی بدین ترتیب فرد جاعل دروغ را به جای حقیقت مورد استفاده قرار داده و افراد را فریب می دهد.

 

اثبات جعل سند

 

چگونه می توان به اثبات جرم جعل پرداخت؟

با توجه به تخصصی بودن آن ابتدا به کارشناس ارجاع می گردد

و کارشناس بعد از بررسی نظر خود را به دادگاه اعلام کرده

و دادگاه نیز بر اساس نظر کارشناس اعلام رای می کند.

 

برخی از روش هایی که به طور معمول از آن عا برای اثبات کردن

جرم جعل استفاده می کنند، به صورت زیر می باشند:

 

روش فیزیکی

از نور ماورا بنفش جهت مشاهده ی تغییر و یا قسمت های حذف شده ی سند کمک می گیرند

و با خودنویس و با تشخیص نخ پول و یا چک و … برای اثبات جرم استفاده می کنند.

 

و همچنین از اشعه ی مادون قرمز جهت تشخیص زمان جعل شدن امضا

و یا در موارد تشخیصی برای اسناد نیمه سوخته مورد استفاده قرار می گیرد.

 

روش شیمیایی

به طور معمول جهت تشخیص تجانس دو نمونه ی خطی

در یک سند از آزمایشی به نام توفب آنالیز استفاده می کنند.

 

و همین طور برای ظاهر شدن آثارو یا خطوطی کهدر شناسنامه ها

و یا سندها با جوهر نوشته شده را با کمک آزمایش سولفوسیانورپتاسیم انجام می دهند.

 

گرافولوژی

در واقع روانشناسی امضا و خط است و به وسیله ی آن می توان مشخص کرد

که فردی که امضا کرده است در شرایط عادی سند را امضا کرده و یا این که تحت فشار روحی بوده است.