ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد

به طور کلی در صورت احراز هر یک از شروط ذیل ازدواج مجدد قابل انجام است:
۱.رضایت همسر اول
۲.عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۲.عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین
۳.ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
۴ محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس

بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‎شود
۵. ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند،
۶. سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند
۷.ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از ۶ ‌ماه،
۸. عقیم بودن زن
۹.غایب شدن زن به مدت بیش از یک ‌سال است که بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.

در صورت تحقق هریک از موارد فوق الذکر زوج می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست ازدواج مجدد را ارائه نماید.

فسخ نکاح

گاهی اوقات نکاح واقع بین زوجین به دلایلی فسخ می شود این دلایل عبارتند از :

۱-عیب :  عیوبی که زوجین از لحاظ قانونی حق فسخ دارند بر سه قسم است :

عیب مشترک ، عیب مختص مرد ، عیب مختص زن .

عیب مشترک :  ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی بیان می داردهریک از زوجین

به شرط اسقرار جنون اعم از اینکه ادواری ویا مستمر باشد ، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند .

البته باید توجه داشت که قانونگذار بین جنون زوج و زوجه تفاوتی را قائل است ،

آن اینکه اگر جنون مرد بعد از عقد نکاح نیز حادث شود باز هم برای زن حق فسخ وجود دارد

ولیکن در ارتباط با زوجه بیان می دارد که عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است

که عیب مزبور ( جنون ) در حال عقد وجود داشته باشد ، پس اگر زوجه بعد از عقد مجنون شده باشد

زوج نمی تواند عقد نکاح را فسخ کند