انحلال شرکت

انحلال شرکت

شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- زمانیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳- در صورت ورشکستگی شرکت

۴- زمانیکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال دهند.

۵- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

 

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

۱- در صورتی که شرک هدفی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲- زمانیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

۳- در صور تصمیم همه شرکاء

۴- در صورت عدم تعدد شرکاء یعنی در صورتی که یک شریک در شرکت باقی بماند.

۵- در صورت ورشکستگی شرکت

شرک های تضامنی و نسبی در موارد ذیل منحل می شود:

۱- در صورت رضایت تمام شرکاء

۲- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

۳- در صورت ورشکستگی هر یک از شرکاء

۴- در صورت فوت یا محجور شدن هریک از شرکاء

تغییر موضوع شرکت

شخص حقوقی (شرکت) در طول حیات خود می تواند تغییر کند

که یکی از این تغییرات تغییرموضوع آن است.تغییرموضوع می تواند

افزایش یا کاهش مورد یا مواردی به موضوعات آن باشد یا تغییر کلی

موضوع اولیه که طی مراحل وصورتجلساتی انجام می شود.

البته نکته حائز توجه و قابل توجه این است که شرکتهای با موضوعات

خاصی که ذیلا آورده شده است مستقیما قابل ثبت اولیه و تغییرات نبوده

و ثبت این نوع از شرکتها و تغییرات آنها منوط به اخذ مجوز و استعلام از سازمان ذیربط است

مروری بر فرآیند ثبت شرکت انحلال شرکت

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت :

۱.کپی آگهی تاسیس
۲.کپی روزنامه رسمی
۳.کپی مدارک شناسایی همه اعضا
۴.درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات