جرم افترا

برای تحقق جرم افترا چه شروطی لازم است؟

توهین و افترا می تواند به صورت کفتار، نوشتار و حتی اشاره های دست و چشم و امثال آن صورت گیرد؛

به عنوان مثال هل دادن تحقیر آمیز، آب دهان روی دیگران انداختن

و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه و روسری از روی سر یک شخص از امثال افترا به شمار می روند.

 

جرم افترا

 

جرم افترا و تهمت از جمله جرایمی به شمار می رود که به آبرو و حیثیت فرد لطمه می زند.

باید بگوییم که این نوع جرم خود به دو نوع تقسیم بندی می شود

و شامل جرم افترای قولی و جرم افترای فعلی می شود.

در واقع این جرم زمانی اتفاق می افتد که کاری که در قانون جرم شناخته می شود را به دیگری نسبت بدهیم.

به عنوان مثال سرقت و دزدی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود

و در صورتی که فردی به فرد دیگری بدون آن که آن فرد سارق و یا دزد باشد

یا بدون آن که بتواند ثابت کند بگوید دزد و یا سارق؛ در این صورت مرتکب جرم افترا شده است.

در این جرم فرد بایستی قصد و نیت نسبت دادن یک عمل مجرمانه را

به یک فرد دیگر را داشته باشد و این کار مجرمانه را نتواند ثابت کند.

یعنی این که تنها نسبت دادن یک عمل مجرمانه افترا به حساب نمی آید.

به عنوان مثال ممکن است که به یک فرد دزد و یا سارق گفته شود

و عمل دزدی و یا سرقت او نیز اثبات شود که در این صورت دیگر این کار توهین و یا افترا نمی باشد.

پس جرم افترا و یا توهین زمانی محقق می شود که عمل مجرمانه ای را که به شخصی نسبت داده ایم،

نتوانیم آن را ثابت کنیم و در غیر این صورت افترا و یا توهین به حساب نمی آید.