تحریر ترکه

معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی)
درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

موارد الزامی تحریرترکه:

۱.هنگامی که بین ورثه غایب یا محجور باشد یا وراث معلوم نباشند ،

دراینصورت امین یا قیم موظف است ظرف ده روز از تاریخ انتصاب درخواست ترکه نماید.
۲. زمانیکه برخی از ورثه، ترکه را قبول نکنند.
۳.اگر متوفا خارجی باشد پس از تعیین مدیر ترکه که دادگاه با حضور دادستان، ترکه را تحریر می کند.

در غیر موارد فوق تحریر ترکه بنا به درخواست یکی از اشخاص زیر به عمل می آید:

۱.هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان
۲.وصی بر اداره اموال متوفی
۳. امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثه متوفی باشند.

طبق ماده های ۲۱۳ و ۲۱۶ صورت جلسه و صورت مجلس تحریر ترکه چیست؟

ماده ۲۱۳-  صورت از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

 1. توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
 2. تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات.
 3. مبلغ و نوع نقدینه.
 4. بها و نوع برگ‌های بهادار.
 5. اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
 6. نام رقبات غیر منقول.

ماده ۲۱۶-  صورت مجلس از ارث  برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

 1.  نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
 2. نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
 3. محلی که تحریر در آنجا صورت می‌گیرد.
 4. اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.
 5. نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.

تحریر ترکه

افراد صالح جهت درخواست تحریر ترکه :

 •    هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها
 •    وصی بر اداره اموال متوفی
 •     امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور ، جزء ورثه ی متوفی باشند.