هرگاه مکانی تحت هر شرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را در موعد مقرر تحویل دهد ، حال چنانچه در زمان مقرر مستاجر از حویل عین مستاجره امتناع نماید ، موجر می تواند با مراجعه به مراجع قضایی درخواست تخلیه ملک را تقاضا نماید .

زمانیکه محل استیجاری با سند رسمی اجاره داده شده باشد و مدت اجاره منقضی شود ، موجر می تواند ظرف مدت یک هفته با مراجعه به دوایر اجرای ثبت تقاضای تخلیه نماید .

اداره ثبت نیز پس از تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه به مستاجر از طریق مأمور اجرا تخلیه انجام می دهد.

زمانیکه محل استیجاری با سند عادی اجاره داده شود و عین مساجره در موعد مقرر تحویل داده نشود موجر می تواند با مراجعه به مراجع قضایی محل وقوع مال غیر منقول درخواست تخلیه نماید.

دادگاه نیز پس از وصول پرونده اخطاری را به مستاجر ابلاغ می کند . چنانچه مستاجر پس از وصول ابلاغ ظرف سه روز اجرائیه را انجام ندهد ، دادگاه از طریق اجرای احکام دستور تخلیه را اجرا می نماید.

شرایط سند رسمی اجاره

سند رسمی آن است که در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شده باشد . دفاتر اسناد رسمی آنچه را رعایتش الزامی است می بایست در تنطیم اجاره نامه ها رعایت کنند .

یکی از نکات مهم در تنطیم اجاره رسمی این است که دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربرد تجاری و اماکنی که با رعایت قولنین ومقررات به منطور استفده تجاری واگذار می شوند تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است .

شرایط سند عادی اجاره

در این نوع سند که بسیار در بین جامعه مرسوم است نکات مهمی می باید رعایت گردد تا این قرارداد ضمانت اجرای قانونی داشته باشد:

۱- کتبی بودن قرارداداجاره
۲-قید مدت در اجاره نامه
۳- تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
۴-امضای موجر و مستأجر
۵-گواهی دو نفر شاهد معتمد

نکته : چنانچه ملک تجاری ضمن قرارداد عادی اجاره داده شده باشد تعیین تکلیف سرقفلی در قرارداد می باید مشخص گردد.