تغییرات مدیران شرکت

تغییرات مدیران شرکت

مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند.

مدیران توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می شوند که در حالت اول زمانی ست

که برای بار نخست بعد از تاسیس انتصاب شده باشند و حالت دوم زمانی ست که مدت مدیریت

مدیران پایان یافته یا به هر دلیل عزل یا استعفا داده اند.

مدت مدیریت در اساسنامه تعیین می شود که البته نمی تواند از دو سال تجاوز کند اما انتخاب

مجدد آنها بلامانع است و نیز اشخاص حقوقی هم قابل تعیین  به عنوان سمت مدیریت هستند

اما باید شخصی حقیقی به عنوان نماینده دایمی آنها جهت انجام امور و وظایف مربوط به او معرفی شود.

تغییرات مدیران شرکت هم مانند سایر تغییرات طی صورتجلساتی در مجمع مربوطه انجام می گیرد

و پس از امضاء به ثبت می رسد و آگهی می شود.

البته این مطالب کلیاتی از تغییر مدیران بود اما جزییات آن بسته نوع شرکتها اندک تفاوتی دارد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات مدیران:

۱.کپی روزنامه رسمی
۲.کپی مدارک شناسایی اعضاء و مدیران جدید
۳.کپی آخرین تغییرات در صورت داشتن تغییرات

ثبت تغییر آدرس شرکتها

این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد

و جهت امضاء و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس:

۱.کپی آگهی تاسیس

۲.کپی روزنامه رسمی

۳.مدارک شناسایی همه اعضا

۴.در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات

مجازات جعل سند تغییرات مدیران شرکت