تمکین

 

تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است

و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است

که در مقابل آن نشوز قرار دارد به معنی خارج شدن از طاعت که ضمانت اجرای ان بیان خواهد شد.

تمکین به معنای ادای وظایف زوجیت وبه ۲دسته تمکین عام و خاص تقسیم می شود.

تمکین عام به معنی انجام وظایف خانوادگی و اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست

شوهر بر خانواده و نظرات وی درمورد تربیت فرزندان ، امور خانوادگی و امور و روابط اجتماعی است.

و تمکین خاص به معنی برآورده کردن درخواست های جنسی زوج است. در صورت عدم تمکین ،

زن ناشزه بوده و استحقاق نفقه را نخواهد داشت .عذر موجه که در ماده ۱۱۰۸ بیان شده خوف مالی

و شرافتی و بدنی است که با اثبات آن زن از محرومیت نفقه معاف میشود.

اصل بر تمکین است و مرد با نشوز را ثابت کند.

ضمانت اجرای نشوز:

۱.عدم استحقاق نفقه
۲.عدم استحقاق اجرت المثل
.امکان طرح دعوای الزام به تمکین از جانب زوج
۳. اجازه ازدواج مجدد

تهدید

تهدید در لغت به معنای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت است . عناصر تهدید در حقوق جزا عبارت است از:

الف) تحقق جرم تهدید به خصوصیت روحی وجسمی و سن و شخصیت

و اخلاق و جنس طرف مقابل (تهدید شونده ) مرتبط است.
ب ) امری که تهدید کننده ، انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد میباید

بر خلاف قانون باشد خواه خلاف قوانین الزامی باشد یا خلاف میل تهدید شونده

ولی ممکن است اساساً تقاضای انجام امری را نکند.
ج)عمد: تهدید غیرعمدی وجود ندارد.
د) تهدید ممکن است به جان ، مال یا حیثیت باشد.

مجازات قانونی

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید

به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،

اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی

را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.