جرم توهین

جرم توهین و مجازات آن

جرم توهین

توهین در معنی لغوی از ریشه ی وهن به معنی خفیف و خوار کردن می آید

و اصطلاحا به هر نوع رفتاری اعم از فعل، کتابت و قول و اشاره و … گفته می شود

که باعث وهن حیثیت طرف مقابل از لحاظ عرف جامعه شده باشد.

در متن زیر به توضیح جرم توهین و مجازات آن که قانون برای آن در نظر گرفته خواهیم پرداخت

 

جرم توهین

انواع جرم توهین

جرم توهین و مجازات های آن بر اساس اعتبار شخصیت و مقام قربانی در سه دسته جای می گیرد:

 

۱. توهین ساده

توهین ساده یعنی اهانتی که علی رغم داشتن وصف مجرمانه دارای هیچ گونه کیفیت مشدده ای نیز نیست.

و بدین ترتیب و بر اساس قانون ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی

” توهین به اشخاص مانند فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک در صورتی که موجب

حد قذف نباشد مجازاتی برابر ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار الی یک میلیون ریال جزای نقدی می شود.

 

۲. توهین مشدد

برخی اوقات به دلیل شان و منزل فرد توهین شونده،

توهین با واکنش های بسیار شدیدی از طرف قانون گذار مواجه می شود.

 

و این بدین معنی است که در صورتی که فرد توهین شونده دارای موقعیت و منزلت خاص اجتماعی،

مذهبی و یا سیاسی و … باشد؛ قانون گذار با فرد اهانت کننده به شدت برخورد کرده و

مجازات های شدیدی برای وی در نظر گرفته است.

 

برخی از انواع توهین های مشدد

_ توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی که برابر قانون مجازات آن حبس از شش ماه الی دو سال می باشد.

_ توهین به کارکنان و مقامات دولتی ایران

_ توهین به مقامات سیاسی خارجی

_ توهین به صاحبان کارها و مشاغل خاص

 

۳. توهین مستوجب حد

مجازات توهین مستوجب حد از نوع حد است و قذف به عنوان توهینی در نظر گرفته می شود

که مجازات آن حد می باشد، که یکی از بارزتریت مصادیق این نوع توهین به شمار می آید.