خسارات

 

خساراتی که مطابق قانون قابل مطالبه می باشند عبارت اند از :

۱-خسارات حاصل از عدم انجام تعهد
۲-خسارات تأخیر تأدیه
۳-خسارات دادرسی

مطالبه خسارت فرع بر مطالبه اصلی است و این مطالبه ممکن است قبل از اقامه دعوا با ارسال اظهارنامه انجام گیرد.
اثبات خسارت بنابر قاعده کلیه البینه علی المدعی بر عهده خواهان است و قانون و رویه قضایی تسهیل بیشری مقرر داشته و اساساً ضرورت نداردکه در زمان اقامه دعوا دلائل اثبات خسارت اقامه شود بلکه کافی است که قبل از ختم دادرسی اصل و میزان خسارت از دیدگاه دادگاه روشن باشد.

دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای خسارت را دارد که دعوا اصلی در آن مطرح است .

گاهی اوقات خسارت وارده به علت عدم اجرای تعهدات از سوی  طرف مقابل است مانند مطالبه وجه التزام ناشی از تنظیم سند رسمی گاهی اوقات خسارت ناشی از تأخیر پرداخت حق وحقوق ذینفع است مانند دارنده چک که می تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تارخ چک مطالبه نماید .

اصولاً مبدأ تحقق خسارت تأخیر تآدیه زمان مطالبه آن است بنابراین اگر خسارت  را به وسیله اظهارنامه مطالبه کرده باشد مبنای خسارت تاریخ ابلاغ اظهارنامه است و اگر خسارت را از طریق دادخواست مطالبه نموده باشد مبنای خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست است.

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر مشروط به شرایطی است :

۱-خواسته  دین باشد .
۲-دین از نوع وجه رایج باشد.
۳-طلبکار دین را مطالبه نموده باشد .
۴-مدیون تمکن مالی داشته باشد و از پرداخت دین خودداری نماید.

براساس ماده ۵۱۹ قنون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی عبارتند از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که  به طور مستقیم مربوط به اثبات دعوا یا دفاع ذفاع لازم بود:

مانند هزینه کارشناسی

هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته باشد نمی توان مطالبه نمود.