خیانت در امانت

خیانت در امانت

 

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن

توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده

و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

رفتار مادی جرم  استعمال به معنی مصرف کردن یا استفاده کردن،

تصاحب یعنی مال دیگری را از آن خود دانستن، مفقود نمودن که اشاره به خارج کردن

عمدی مال از دسترس مالک دارد یا نابود ساختن است. اتلاف مال اعم از کل مال و جز آن است.

موضوع جرم طبق قانون اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن است.

مهم­ترین رکن در تحقق خیانت در امانت وجود عنصر سپردن است که باید توسط مالک یا متصرف قانونی مال صورت گیرد.

تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار براین باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد.

برخی از حقوقدانان معتقدند خیانت در امانت در مال مشاع قابل تحقق است.

 

شرایط و اوضاع و احوال جرم :

برای این که جرم به وقوع بپیوندد شرایطی لازم است که عبارت است از:

  1. موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد؛
  2. مال امانت گرفته شده باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود؛
  3. مال به امین به یکی از روش های  قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد.
  4. بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت وجود داشته باشد و رفتار مرتکب  به نتیجه خاصی ختم می شود .

به این ترتیب وارد کردن ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم است.

 

خیانت در امانت

 

 عناصر خیانت در امانت :

  1. صرف مال بدون اطلاع صاحب مال و برخلاف میل او و تصاحب کردن آن؛
  2. قصد تقلب و خیانت کردن در امانت؛
  3. رساندن ضرر به مالک مال مذکور؛
  4. در قانون کشور ما تنها مال منقول موضوع این جرم قرار می گیرد.

 

مفهوم اتلاف در خیانت در امانت

یکی از مواردی که در مبحث خیانت در امانت مطرح می شود

بحث اتلاف در مالی است که به امانت گذاشته شده است.

از بین بردن مال به امانت گذاشته شده نیز به شکل های مختلف می تواند انجام شود.

برای این که جرم خیانت در امانت محقق شود بایستی به وسیله ی متصرف قانونی

و یا همان نماینده ی مالک و یا خود مالک مال امانی به فرد امین سپرده شده باشد.

باید اضافه کنیم که مالی که به امانت سپرده می شود باید از راه های قانونی این کار انجام شده باشد

و در صورتی که یک فرد سارق مال دزدیده شده را به امانت نزد شخص دیگری گذاشته باشد

و فردی که مال امانی نزد وی سپرده شده از آن کالا به نفع خود استفاده کرده

و یا آن را به دولت تحویل داده و به سارق پس ندهد، در این صورت فرد امین مرتکب جرم نشده است.

 

در صورتی این انجام این جرم مطرح می شود که فردی که مالک اموال است در ابتدا اثبات کند

که مالک مال می باشد و مال و یا اموال خود را به فردی به صورت امانت سپرده تا نگه داری کرده

و یا برای کار معینی از آن استفاده نماید ولی فرد امین وظیفه ی خود در قبال این تعهد را به خوبی انجام نداده

و از آن امتناع کرده است و یا این که از آن به روشی غیر از روش مورد توافق استفاده کرده است.

در صورت کمک گرفتن از مشاوره حقوقی و کمک گرفتن از یک وکیل حاذق شما می توانید سریع تر این جرم را اثبات نمایید

و همین طور دیگر نیازی به حضور فرد شاکی در جلسات دادگاه نخواهد بود

و در صورتی که اموال شناسایی شود سریعا به وسیله ی وکیل قابل توقیف می باشد

و بدین ترتیب روند انجام کار بسیار تسهیل خواهد شد.