دادخواست اعسار

دادخواست اعسار مهریه

دادخواست اعسار دادخواستی ساده می باشد که مرد بر اساس آن اعلام می کند

که با توجه به این مساله که همسر وی خواستار مطالبه ی مهریه است

و او نیز توانایی پرداخت کردن مهریه را به صورت یک جا ندارد،

از دادگاه می خواهد تا مهریه را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

 

دادخواست اعسار

 

و سپس در هر لایحه ی دادخواست بایستی حداقل چهار شاهد که می توانند

مرد و یا زن باشند، در برگه ای جداگانه نام های خود را ذکر نموده

و با بیان اظهاراتی مبنی بر این که مرد توانایی مالی ندارد، آن را امضا نمایند.

 

بعد از آن بایستی این برگه را به دادگاه ارائه نموده و در روز شهادت

نیز فقط همان افراد معرفی شده برای شهادت به دادگاه مراجعه نمایند.

 

البته با توجخ به این که ممکن است در روز دادگاه یکی از چهار شهود نتوانند در دادگاه حاضر شوند؛

به همین خاطر بهتر است تا برای این کار بیش تر از چهار شهود به دادگاه معرفی کنید

تا در صورت عدم حضور برخی از آن ها جایگزین داشته باشید و بدین ترتیب پرونده بی نتیجه نماند.

 

شهود نباید رابطه ی فامیلی با مرد داشته باشد و یا این که رابطه ای مانند کارفرما و کارگری

بین آن ها برقرار باشد و هر مساله ای که دروغ و یا غیر واقعی بودن شهادت را نشان بدهد

موجب رد شدن شهادت خواهد شد.

 

مقدار درآمد مرد، رایط زندگی وی و داشتن خانه و خودرو و موارد مشابه دیگر

از جمله سوالاتی می باشد که قاضی از شهود می پرسد.

 

در ابتدا نیز شهود قسم می خورند که حقیقت را بگویند و در غیر این صورت با مجازات مواجه خواهند شد.

ولی در کل در صورت عدم اعتراض زن و یا نداشتن سندی جدی مبنی

بر دارایی های مرد از طرف زن، هیچ مردی به دلیل شهادت دروغ مجازات نمی شود.