رسیدگی به جرایم پزشکی

رسیدگی به جرایم پزشکی چگونه انجام می شود؟

گفتیم در صورتی که پزشکی مرتکب خطا وجرایم پزشکی شده باشد، فردی که از او شکایت دارد از سه طریق می تواند پیگیر شکایتش باشد و رسیدگی به جرایم پزشکی انجام شود.

رسیدگی به جرایم پزشکی

یک. داد سرای ویژه

از اولین سازمان ها و مرکز هایی که می تواند به جرم های پزشکی رسیدگی کند

داد سرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی است که

افراد می توانند برای پیگیری پرونده های قضاییشان در زمینه تخلفات و خطاهای پزشکی به این مرکز مراجعه کنند و

درخواست دریافت دیه و خسارت خود را آن جا مطرح کنند.

در صورتی که ثابت شود پزشک خطا کرده است ، برای او مجازات تعیین می شود.

 

دو. شوراهای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی

دومین سازمانی که می تواند به جرم های پزشکی و شکایت مردم از خطای یک پزشک رسیدگی کند

شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی است. این شورا وظیفه دارد

به اختلاف ها و مشکلاتی که بین اعضای جامعه پزشکی و درمانی با هم دارند رسیدگی کند و آن ها را حل و فصل کند.

هم چنین این شورا به مشکلاتی که اشخاص حقیقی  و حقوقی با جامعه پزشکی دارد هم می پردازد

البته این کار در صورتی انجام می شود که هر دو طرف پرونده برای ارجاع آن به این شورا توافق داشته باشند.

 

سه. سازمان نظام پزشکی

از وظیفه های سازمان نظام پزشکی این است که به خطا های اداری و انتظامی پزشکان رسیدگی کند

معمولا مجازات پزشکانی که خطا و جرم آن ها ثابت شده باشد

از توبیخ و اخطار کتبی تا لغو پروانه و نظام پزشکی بسته به میزان و نوع خطایی که پزشک مرتکب شده ، متفاوت است.

مساله ای که باید به آن توجه شود و بسیار مهم است این است

که در طول رون پرونده هایی که به خطا ها و جرم های پزشکی مربوط می شود

نظر و تشخیص پزشکی قانونی و به دنبال آن حکمی که صادر می کند مبنای تعیین حکم نهایی و مجازات است.