شهادت شهود در امور حقوقی

شهادت شهود در امور حقوقی ( ادامه )

چتر عدالت : شهادت شهود در امور حقوقی برای دور ماندن از اتهام چه شرایطی دارد؟

یک. سود و ضرر شخصی در دعوا نداشته باشد

یعنی اگر کسی شهادتی بدهد که منفعت شخصی او را هم به دنبال داشته باشد پذیرفته نمی شود.

دو.شاهد با هیچ کدام از طرفین دعوا دشمنی نداشته باشد و از آن ها کینه نداشته باشد

سه. شاهد نباید به تکدی یا ول گردی اشتغال داشته باشد.

شهادت شهود در امور حقوقی

 

کدام دعاوی حقوقی با شهادت اثبات می شود؟

 

مواردی که با شهادت دو مرد ثابت می شود

براساس قانون آیین دارسی مدنی طلاق ، رجوع در طلاق و دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل و عفو از قصاص، وکالت، وصیت با شهادت دو مرد قابل اثبات خواهد بود

البته باید توجه داشت که در دعوای حقوقی که در ارتباط با بلوغ در دختران است با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن هم ثابت می شود.

 

مواردی که با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می شود

یک. دعوای مربوط به نکاح  که با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می گردد.

دو. دعاوی امور مالی که ماهیتا در مورد ملک و مال است.

مثل دین، ثمن، مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است.

 

مواردی که با شهادت چهار زن و دو مرد و یا یک مرد و دو زن ثابت می شود

آن دسته از دعاوی که اطلاع از آن ها در اختیار زنان می باشد مثل تولد، رضاع، بکارت، مشکلات درونی زنان

 

موارد دیگری که برای اثبات  ترکیبی از شهادت و سوگند نیاز است

دعاوی حقوقی مالی مانند قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه ی جنایات، مهریه، نفقه ضمان به تلف و یا اتلاف

و هم چنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی ، جنایت های از روی خطا و شبه عمد که دیه تعلق می گیرد

می توان با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن و ادای سوگند آن­ها را ثابت نمود.