طلاق توافقی

طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین در تمام مسائل مربوط به زندگی مشترک

از جمله مهریه نفقه جهیزیه و فرزند مشترک با یکدیگر توافق می نمایند و این توافقنامه

را همزمان با تقدیم دادخواست به دادگاه ارئه می نمایند.

تا با نتیجه این توافق طلاق محقق شود.

وکیل دعاوی طلاق طلاق توافقی

انواع طلاق

طلاق رجعی : که در این نوع طلاق  تا زمانیکه زن در عده است (سه ماه و ده روز) مرد می تواند

به همسرش رجوع کند یعنی زوج از طلاق پشیمان شده است .

حق رجوع از اختیارات مرد است و به محض رجوع زن موظف به انجام وظایف زناشویی است .

طلاق بائن :این نوع طلاق که به طلاق خلع هم معروف است عبارت است از اینکه طلاقی

که مرد در آن حق رجوع ندارد . این نوع طلاق خود تقسیم می شوند به

الف ) طلاق قبل از زناشویی

ب)طلاق زن یائسه

ج)طلاق خلع : زن به دلیل اکراهی که از همسر خود دارد حاضر است در قبال بخشش کل یا قسمتی از حقوق خود از وی طلاق بگیرد.

د)طلاق مبارات: اکراه در این نوع طلاق طرفینی است و زن مالی را از حقوق خود می بخشد تا زوج او را طلاق دهد.

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد داده شده باشد و از زن بازداشته شده باشد

بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار پیش بینی شده  است.

بر اساس قوانین و موازین شرعی وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است.

۱- ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند

و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.
این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود.

۲- نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق پیش بینی شده است  طلاق به خواست و اراده مرد است .

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می دارد مرد می تواند با رعایت شرایط
در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد.

۳- اما نوع دیگر جدایی که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد جدایی بخواسته زن است ،