مال مشاع (مشترک)

نکات حقوقی راجع به مال مشاع

۱-هرگاه یکی از شرکا ملک مشاع را اجاره یا به فروش رساند

این کار واجد جنبه جزایی بوده و مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ می باشد.

۲-هریک از شرکاء به میزان سهم مشاعی خویش (سهم الشرکه) مکلف به پرداخت هزینه های لازم جهت اداره امور شرکت میباشد،

بنابراین چنانچه هریک از شرکاء از پرداخت سهم مشاعی امتناع کند به درخواست

هریک از شرکاء الزام دیگران به پرداخت هزینه های  ضروری از دادگاه بلااشکال است.

۳-با توجه به مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی چنانچه هریک از شرکاء در زمین مشاع بدون اجازه شرکاء

.دیگر احداث بنا نماید ، در این صورت دعوای قلع وقمع بنا علیه شریک دیگر قابل استماع و رسیدگی است.

۴-برای صدور دستور قروش از دادگاه خواهان ابتدا باید درخواست افراز را از اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول

تقاضا نماید و پس غیرقابل افراز شخیص دادن ملک ، خواهان می تواند درخواست صدور دستور فروش را از دادگاه تقاضا نماید.

تصرف عدوانی کیفری

به عملی گفته می شود که فردی به صورت قانونی صاحب ملک یا خودرو یا اشیا باشد

و این ملک یا خودرو در تصرف شخص دیگری باشد

به این عمل تصرف عدوانی گفته می شود و شخص مالک میتواند طرح دعوی نمایید

و با ارائه مدارک به دادگاه مالکیت خود را به اثبات برساند

جرم تصرف عدوانی چیست؟

با رجوع به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در می یابیم که سه حالت برای عنصر قانونی تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است. این سه حالت به شرح ذیل می باشند:

  • ایجاد کردن آثار تصرف: منظور اقداماتی است که با هدف صحنه سازی انجام شود.
  • اقداماتی که منجر به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود.
  • تصرف عدوانی یا اقداماتی که به ایجاد مزاحمت یا منع از حق منجر شود.

 

  • سهم الارث مال مشاع