مهر و موم ترکه

 

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود.

امور راجع به ترکه عبارتند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه  و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می شود از جمله: مهر و موم و تحریرترکه و اداره ترکه و…

مرجع صالح جهت رسیدگی به امور ترکه:

مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی درایران در حوزه آن دادگاه بوده واگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد  دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده صالح است و اگر اموال غیرمنقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

مهر و موم ترکه:

اولین اقدامی که جهت حفظ و جلوگیری از حیف ومیل شدن احتمالی اموال متوفی اعمال می شود، مهرو موم ترکه است.
مهرو موم ترکه به یکی از اشکال زیر انجام می شود:

۱.قراردادن لاک و موم گداخته  در درب ورودی خانه یا پاکت و صندوق و …
۲. زدن مهر رسمی بر لاک و موم گداخته شده
مهرو موم ترکه ممکن است به درخواست اشخاص یا بدون درخواست آنها صورت گیرد که در مواد۱۶۷و۱۶۸ قانون امور حسبی مقرر گردیده است .بدین شرح که اشخاص حق درخواست مهروموم ترکه را به میزان طلب خود دارند،وراث یا نماینده قانونی آنها، موصی له درصورتیکه وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و دررهن هم نباشد.
در مورد مهرو موم بدون درخواست اشخاص، صرف اطلاع دادگاه برای اقدام کافی است  و شرایط آن این است که کسی که در ملک استیجاری یا … فوت شده وکسی برای حفظ اموال او نباشد واموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت بوده باشد.

اقدامات لازم جهت مهر و موم:

مقام صالح جهت مهروموم ترکه و اقدامات لازم در مواد۱۷۰ تا۱۷۵ قانون امور حسبی مقرر شده است.
رفع (برداشتن) مهر وموم:
مقررات مربوط به رفع مهر وموم درماد ۱۹۴ تا ۲۰۰ قانون امور حسبی بیان شده است.

ازجمله اینکه افرادی که حق درخواست مهروموم را دارند حق درخواست رفع آن را نیز دارند؛ درخواست ررفع مهر وموم از دادگاهی می شود که صالح به  رسیدگی به امور ترکه است….