https://www.chatreedalat.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%86%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%86%da%a9/

وکیل چک برگشتی چه کسی است؟ وظایف وکیل چک برگشتی چیست؟

کسی که به عنوان وکیل چک کار می کند باید اطلاعات کافی درباره چک و سایر سند های مالی مانند سفته و رسید های بانکی و… داشته باشد و

به تمامی قانون هایی که در این زمینه وجود دارد مسلط باشد

تا بتواند در شرایط مورد به سرعت و دقت به مسایل حقوقی که در این زمینه پیش می آید رسیدگی کند.

 

https://www.chatreedalat.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%86%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%86%da%a9/

 

چک از ان جهت اهمیت دارد که یکی از مهم ترین سند های تجاری و مالی در کشور ما است

و پیش همه افراد و اصناف اعتبار و رواج دارد.

البته این رواج استفاده چک درد سر هایی هم به همراه داشته است

و آن هم برگشت خوردن چک و تشکیل پرونده های حقوقی و قضایی در پی آن است.

به طور کلی ممکن است چک هم جنبه حقوقی داشته باشد

و هم جنبه کیفری که بیشتر در اقدام های مربوط به چک بی محل کاربرد دارد.

جنبی حقوقی چک از آن جهت است که چک می تواند

جایگزین مناسبی برای پول نقد باشد و در معاملات به جای پول نقد استفاده شود.

البته دریافت کننده چک باید توجه کند که وجه تعیین شده روی چک را تحت شرایطی می تواند دریافت کند.

از جمله این شرایط این است که چک حتما تاریخ صدور و امضای صادر کننده چک را داشته باشد.

چرا بعضی از چک های صادر شده را نمی توان پیگیری کرد؟

در صورتی که ثابت شود صدور چک به منظور پیش رفتن معامله های نا مشروع مانند ربا انجام شده است

چک باطل خواهد بود و نمیتوان از نظر کیفری و حقوقی آن را پیگیری کرد

دلیل اصلی غیر قابل پیگیری بودن این نوع از چک ها این است که

در قانون برای معامله های باطل و نا مشروع و بر خلاف قواعد دینی ، هیچ گونه حقی تعریف نشده است.