کمیسیون ماده ۱۰۰

 

کمیسیونهای ماده صدازنظرصلاحیت محلی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی  و حریم هر شهر رسیدگی می کنند . برای تفکیک اراضی طبق ماده ۱۱ قانون شهرداریها اداره ثبت و دادگاهها مکلفند درهنگام تقاضای تفکیک اراضی واقع درمحدوده و حریم شهر،تفکیک را طبق نقشه ای که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشدانجام دهند نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه وبرای تصویب به شهرداری درقبال رسید تسلیم میکند بایدحداکث رظرف مدت دو ماه از طرف شهرداری تعیین تکلیف قطعی وکتباً ابلاغ شود .

معابر و شوارع عمومی که دراثر تفکیک اراضی احداث میشوند متعلق به شهرداری است وشهرداری درقبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد .

هرگونه تفکیک غیرمجازعرصه واعیان درحیطه صلاحیت میسیونهای ماده صد بوده وبا آن برخورد مناسب صورت خواهدپذیرفت.

تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها:

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن می بایست قبل از هرگونه عملیات عمرانی یاتفکیک اراضی وشروع ساختمان ازشهرداری مجوز اخذ نمایند .

شهرداری می بایست درمواردی مانند :

۱- ساختمانهای بدون پروانه

۲- ساختمانهایخلاف مفادپروانه

به وسیله مأموران خوداعم از آنکه در زمین محصوریاغیرمحصور باشد،محل را پلمپ وظرف مدت یکهفته تخلف رابه کمیسیون ماده صدگزارش نماید .

اعضاء کمیسیون ماده صد :

۱- نماینده وزارت کشور (یکنفر)

۲- نماینده دادگستری – قاضی  (یکنفر )

۳- عضو شورای اسلامی شهر (یکنفر )

۴- نماینده شهرداری بدون حق رأی (یکنفر) –بعنوان دبیرجلسه

توجه : ملاک اعتبارآراءکمیسیون،نظراکثریت اعضاءاست (۲به ۱)

* رعایت مراتب ازجانب کمیسیون ماده صد :

۱- رعایت مهلت ده روزه جهت ارائه دفاعیات ازسوی متخلف

۲- مهلت یکماهه جهت اخذ تصمیم توسط کمیسیون

۳- مهلت حداکثر ۲ ماهه جهت قلع بنای صادره توسط کمیسیون

*شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه درمهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده وهزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض ازمالک دریافت خواهد نمود .

* اهم آراءصادره کمیسیون ماده صد

۱- قلع وتخریب مستحدثات–به استنادتبصره یک ماده صد

۲- جرائم نقدی درصورت عدم ضرورت قلع بنا–به استناد تبصره های ۲و۳و۴و۵