اسفند ۲۳, ۱۳۹۳
پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی پلمب دفاتر قانونی به دلیل پرداخت نکردن مالیات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳
ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی   طبق ماده ۲۰ قانون ثبت طرح صنعتی در مراجع ثبت اختراع باید طبق اصول جهموری اسلامی انجام شود و طرحهای صنعتی به هرگونه […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت اختراع

ثبت اختراع   طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراع : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص […]