اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی پلمب دفاتر قانونی به دلیل پرداخت نکردن مالیات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
ثبت طرح صنعتی علامت تجاری

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی   طبق ماده ۲۰ قانون ثبت طرح صنعتی در مراجع ثبت اختراع باید طبق اصول جهموری اسلامی انجام شود و طرحهای صنعتی به هرگونه […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت اختراع

ثبت اختراع طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراع : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را […]