اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی   طبق ماده ۲۰ قانون طرحهای صنعتی هرگوتنه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی  با خطوط ، رنگها و یا […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت اختراع

ثبت اختراع   طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراع : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص […]