اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

وصیت

وصیت   تعریف: وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه   ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تحریر ترکه

تحریر ترکه   منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

انحصار وراثت

انحصار وراثت   درخواست گواهی انحصاروراثت انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه میبایست در […]