اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وصیت

وصیت وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه   ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تحریر ترکه

تحریر ترکه معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده قانونی آنها و وصی […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

انحصار وراثت

انحصار وراثت   درخواست گواهی انحصاروراثت انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه میبایست در […]