اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

آدم ربایی

آدم ربایی تعریف: عبارت است ازانتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای […]