اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

آزادی مشروط

آزادی مشروط آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی […]