اسفند ۲۱, ۱۳۹۳
اجاره

اجاره

اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد […]