اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

اجاره

اجاره   نکات حقوقی راجع به اجاره ۱- با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی ، با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند ضمن طرح دعوای […]