اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد ازدواج مجدد به طور کلی در صورت احراز هر یک از شروط ذیل ازدواج مجدد قابل انجام است: ۱.رضایت همسر اول ۲.عدم قدرت همسر […]