اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

افزایش و کاهش سرمایه

افزایش و کاهش سرمایه   تغییر سرمایه به صورت افزایش یا کاهش سرمایه است صورت میگیرد. افزایش سرمایه یعنی افزودن مبلغ مبلغ اسمی میزان سرمایه شرکت […]