اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند الزام به تنظیم سند هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و […]