اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

الزام به تنظیم سند

هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و یا در زمان مقرر انجام دهند . یکی […]