اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

تخلیه

تخلیه   هرگاه مکانی تحت هر شرایطی اجاره داده داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را در موعد مقرر تحویل دهد ، حال چنانچه […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تخلیه

هرگاه مکانی تحت هر شرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را در موعد مقرر تحویل دهد ، حال چنانچه در زمان مقرر […]