اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص شرکت های سهامی خاص شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. […]