اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص   شرکت های سهامی شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. […]