اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
ثبت شرکت سهامی

شرایط تشکیل و ثبت شرکت سهامیثبتش

تعریف و تشکیل شرکت سهامی قانون تجارت ایران در باب سوم، مبحث اول خود به تعریف و تشکیل و شرایط ثبت شرکت سهامی پرداخته است. این […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵
فرجام خواهی

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن (بخش چهارم)

ریدایرکت شد
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵
فرجام خواهی

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش دوم )

ریدایرکت شد
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

ثبت شرکت

ثبت شرکت در اصطلاح علم حقوق ,شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود که به محض تولد دارای این شخصیت می شوند. […]