اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی   طبق ماده ۲۰ قانون طرحهای صنعتی هرگوتنه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی  با خطوط ، رنگها و یا […]