اسفند ۲۲, ۱۳۹۳
ثبت طرح صنعتی علامت تجاری

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی   طبق ماده ۲۰ قانون ثبت طرح صنعتی در مراجع ثبت اختراع باید طبق اصول جهموری اسلامی انجام شود و طرحهای صنعتی به هرگونه […]