اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی   مقررات حاکم بر اقدامات و فعالیت‌ها و امور پزشکی بر ۲ بخش است؛ برخی از‌ این مقررات ناظر بر همه افراد جامعه است […]