اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

خسارات

خسارات   خساراتی که مطابق قانون قابل مطالبه می باشند عبارت اند از : ۱-خسارات حاصل از عدم انجام تعهد ۲-خسارات تأخیر تأدیه ۳-خسارات دادرسی مطالبه […]