اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸
جرم تخریب

جرم تخریب و مجازات آن

جرم تخریب و مجازات آن هیچ کس حق خراب کردن و آسیب زدن به اموال دیگران که همان جرم تخریب می باشد را ندارد. زیرا مالکیت […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

خسارات

خسارات   خساراتی که مطابق قانون قابل مطالبه می باشند عبارت اند از : ۱-خسارات حاصل از عدم انجام تعهد ۲-خسارات تأخیر تأدیه ۳-خسارات دادرسی مطالبه […]