اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

خواستگاری و ازدواج

خواستگاری و ازدواج اولین گام در ازدواج طبق عرف و عادت برگزاری مراسم خواستگاری است. خواستگاری تقاضای رسم ازدواج میباشداما این تقاضا الزامی برای ایحاد تعهد […]