اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

عفو و شرایط آن

عفو و شرایط آن     متقاضیان عفو : ۱- رئیس کل دادگستری مربوط   ۲- دادستان مربوط     ۳-قاضی ناظر زندان مربوط    ۴-رئیس زندان مربوط    ۵-محکوم علیه    […]