اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

نکاتی از قرارداد اجاره

نکاتی از قرارداد اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره(مورد اجاره) می گردد.اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۳

نکات مهم قرارداد اجاره از دیدگاه وکیل

نکات مهم قرارداد اجاره از دیدگاه وکیل اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌کند، برای مدت مشخص […]