اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

۹۰ درصد شکایاتِ از قضات، فاقد وجهه قانونی است

۹۰ درصد شکایاتِ از قضات، فاقد وجهه قانونی است   معاون نظارت و ارزشیابی قضات: ۹۰ درصد شکایاتِ از قضات، فاقد وجهه قانونی است معاون دادسرای […]