اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه   ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به […]