اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

مورد وکالت

مورد وکالت راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد: ۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص […]