اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

نصب قیم

نصب قیم   قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص(اعم از ولی قهری [پدر و جد پدری] یا وصی […]