اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و  وراثت در نکاح موقت در ابتدای امر باید گفت که بر اساس قانون ایران ازدواج بر دو نوع میباشد: نکاح دائم نکاح موقت موقت(صیغه) […]