اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰   کمیسیونهای ماده صدازنظرصلاحیت محلی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی  و حریم هر شهر رسیدگی می کنند . برای تفکیک […]