اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

ارث و مسائل آن

ارث و مسائل آن ارث و مسائل آن دو امر موجب تعلق ارث به افراد می شود ۱- نسب که به معنای انتساب ،نژاد قرابت،خاندان و […]